Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

herbatkowa
09:27
Reposted fromgruetze gruetze

July 20 2017

herbatkowa
10:57
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viakonwalia konwalia
herbatkowa
10:55
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaclerii clerii
herbatkowa
10:54
4212 71e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
herbatkowa
10:54
Reposted fromciarka ciarka viasatyra satyra
herbatkowa
10:45
3943 5aeb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaclerii clerii
herbatkowa
10:44
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
herbatkowa
10:40
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaclerii clerii
herbatkowa
10:23
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia
herbatkowa
10:20
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viasilence89 silence89
herbatkowa
10:19
herbatkowa
10:05
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
herbatkowa
10:05
herbatkowa
10:02
herbatkowa
10:00
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
herbatkowa
10:00
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viasatyra satyra
09:59
9613 44c2 500
09:57
A DIY Wedding Favor That’s Just Your Taste
Reposted fromcuty cuty
herbatkowa
09:53
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viaclerii clerii
herbatkowa
09:53
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl