Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

herbatkowa
09:44
herbatkowa
09:44

June 04 2019

herbatkowa
16:00
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna

May 30 2019

herbatkowa
14:26
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viasarkastyczna sarkastyczna

May 28 2019

herbatkowa
20:17
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:17
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:16
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:13
Reposted fromFlau Flau viasarkastyczna sarkastyczna
20:12
0136 45f8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:12
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:11
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
20:11

May 22 2019

herbatkowa
20:26
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid

May 21 2019

herbatkowa
19:32
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
19:30
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
19:27
Reposted frommesoup mesoup viaSenyia Senyia
herbatkowa
19:23
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viasarkastyczna sarkastyczna
herbatkowa
19:22
Reposted fromolbaria olbaria viaSenyia Senyia

May 13 2019

herbatkowa
10:33
1830 5493
Reposted fromLane Lane viakjuik kjuik

April 26 2019

herbatkowa
13:17
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl